Deklaracja dostępności

Oświadczenie w  sprawie dostępności

Dostępność strony internetowej

To jest oficjalne oświadczenie o dostępności witryny internetowej Zespołu Pałacowo-Parkowego w Ostromecku
- www.palacwostromecku.pl.
Zespół Pałacowo-Parkowy w Ostromecku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z  dnia 4  kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
W Zespole Pałacowo-Parkowym w Ostromecku przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych cyfrowej strony internetowej w odniesieniu do wytycznych określonych w  załączniku do  ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative (
http://checkers.eiii.eu/),z którego wynika, że strona internetowa ZPP w Ostromecku spełnia wymagania w 71,23 %.

Data publikacji strony internetowej: marzec 2014 r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: nie dotyczyStatus pod względem zgodności:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

1. Większość materiałów wideo opublikowanych na stronie nie posiada napisów rozszerzonych oraz audiodeskrypcji lub opisu alternatywnego. Brakujące rozwiązania mają być systematycznie uzupełniane.

2. Nie wszystkie materiały dźwiękowe (mp3) opublikowane na stronie posiadają transkrypcję tekstową nagranych dźwięków. Brakujące materiały mają być systematycznie uzupełniane.

3. Brak opisów alternatywnych do treści nietekstowych (np. zdjęć i ilustracji). Brakujące rozwiązania mają być systematycznie uzupełniane.

Wyłączenia:

– część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.Ułatwienia:

Strona posiada opcję tłumacza Google w dwóch wersjach językowych: angielskiej oraz niemieckiej. Witryna internetowa ZPP Ostromecko posiada mapę strony.Na stronie dostępne są także dwa spacery wirtualne: zwiedzanie Pałacu Starego (https://newmediavr.com/ops/) oraz zwiedzanie Pałacu Nowego (https://newmediavr.com/opn/). Istnieje możliwość odsłuchania brzmienia wybranych fortepianów z Kolekcji Zabytkowych Fortepianów. Spacery wirtualne nie spełniają wymagań WCAG na poziomach A,AA i AAA.Informacja o dostępności:
Strona spełnia część podstawowych wymagań WCAG 2.0 na poziomie A z kilkoma wyjątkami:

- nie wszystkie treści nietekstowe przedstawione użytkownikowi posiadają swoją tekstową alternatywę,
- strona nie dostarcza alternatywy dla mediów zmiennych w czasie,
- możliwość adaptacji jest ograniczona, uproszczony układ wizualny wymaga dopracowania,
- nie jest zapewniony wystarczający kontrast minimalny,
- dokumenty w formacie PDF opublikowane na stronie są zapisane w sposób niedostępny dla osób z niepełnosprawnością wzroku.

Strona nie spełnia natomiast wymogów WCAG na poziomach AA i AAA. Aktualnie trwają prace nad nową wersją strony Zespołu Pałacowo-Parkowego, która ma być dostosowana do obecnych standardów i wymogów. Nowa wersja ma zostać ukończona w pierwszym kwartale 2021 r.

Kompatybilność:

Obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy myszki jak i klawiatury.Skróty klawiaturowe:

Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogłyby wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.Wersja mobilna serwisu:
Serwis nie jest dostosowany do przeglądania na ekranach urządzeń mobilnych, takich jak telefony komórkowe i tablety. ZPP w Ostromecku nie oferuje osobnych aplikacji mobilnych.Dostępność architektoniczna Zespołu Pałacowo-Parkowego w Ostromecku:

informacje dostępne wkrótce.Informacje zwrotne i dane kontaktowe:Osoba kontaktowa w sprawie dostępności architektonicznej:


Monika Piaseczna
e-mail: monikapiaseczna@wp.pl


Osoba kontaktowa w sprawie dostępności strony internetowej:

Alicja Dużyk
e-mail: alicja.duzyk@mck-bydgoszcz.pl

Każdy ma prawo:

  • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

  • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

  • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

  • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,

  • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,

  • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia zgłoszenia żądania. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie będzie możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie poinformuje wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym powinno to nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie będzie możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może tą samą drogą złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Oświadczenie sporządzono dnia 16.09.2020  r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.